Regulamin konkursu na portalu Facebook

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Regulamin konkursu “Walentynki z Brucem”

 

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Walentynki z Brucem” jest Darek Maciborek Agency Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2020 r. do godziny 20:00.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie facebook.com na profilu firmowym: DM Agency (https://www.facebook.com/dmagencyevents/photos/a.537441613260808/1083740411964256/?type=3&theater)
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Konkurs trwa w dniach od 14 lutego 2020 r. od godziny 12:00 do 16 lutego 2020 r. do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

§2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem firmowego profilu na stronie facebook.com: www.facebook.com/dmagencyevents/
 4. Zwycięzcy konkursu będą informowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz zgoda na przetwarzanie tych danych w celu rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe. Za pośrednictwem profilu firmowego DM Agency na portalu www.facebook.com należy zgłosić się do uczestnictwa w konkursie, dokonując konkursowego wpisu w komentarzu pod wyznaczonym postem konkursowym. Konkursowy wpis powinien:

– zawierać odpowiedź na zadanie konkursowe.

– pochodzić z zweryfikowanego konta opatrzonego imieniem i nazwiskiem.

Wpisy umieszczone pod postem z anonimowych kont nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Zadanie konkursowe: „O co najchętniej zapytalibyście legendarnego frontmana Iron Maiden”
 2. Wpisy konkursowe zawierające treści obsceniczne lub obraźliwe będą dyskwalifikowane i usuwane.

§4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.
 2. Spośród wpisów umieszczonych pod postem konkursowym przez uczestników Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże trzech laureatów, którzy opublikują najbardziej kreatywne, zdaniem jury, wpisy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2020 r. do godziny 20:00 pod postem dotyczącym Konkursu umieszczonym na profilu firmowym DM Agency na portalu www.facebook.com.

§5. Nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie jest 5 podwójnych biletów na one-man show Bruce’a Dickinsona, które odbędzie się 5 marca 2020 w Warszawie. O przyznaniu nagród decyduje jury.
 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w § 4 ust. 4, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
 5. Jeden Laureat może wygrać jedną nagrodę.
 • 6. Ochrona danych osobowych.
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926)a potem nadpisanymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. ”o ochronie danych osobowych” (RODO) . Administratorem danych jest Darek Maciborek Agency z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Borowiec 47D.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmienienia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo żądać usunięcia swoich danych jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 7. Dane uczestników przechowywane są na serwerach, których zabezpieczenia są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego tzw. RODO i mają do nich dostęp tylko osoby uprawnione.

§7. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w sekcji notatki na profilu firmowym DM Agency na portalu www.facebook.com.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie stawieniem się w ustalonym miejscu i czasu.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak również, że o treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik konkursu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie facebook.com na profilu firmowym: DM Agency (https://www.facebook.com/dmagencyevents/) wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn