Regulamin

I. Informacje podstawowe:
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez (dalej jako „Imprezy”/”Wydarzenia”) organizowanych przez spółkę DM Agency Sp. z o.o. , posługującą się NIP: 549-246-53-50 i zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000936543, zwaną dalej „Organizatorem”. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w przeprowadzanych Imprezach.
2. Osoby, które zdecydowały się na nabycie biletów na Imprezy, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu jak i regulaminów obowiązujących w obiektach, w których odbywały będą się Imprezy jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zobowiązując się do ich przestrzegania.
3. Każda z Imprez stanowi imprezę masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu przepisu artykułu 3 punkt 1 w zw. z punktem 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08) – dalej jako „Ustawa”.
4. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa przebiegu Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób biorących udział w Wydarzeniu i korzystania przez te osoby z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Wydarzenia w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę, uprawniającego do udziału w Wydarzeniu.
6. Nabycie biletu wstępu na Imprezę od Organizatora (podmiotów przez Organizatora autoryzowanych) / uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

II. Uczestnictwo w Wydarzeniach:
1. Na obszarze, na którym odbywa się Impreza mogą przebywać oraz w niej uczestniczyć osoby, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat ( wyłącznie na podstawie ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WYDARZENIU ) oraz osoby małoletnie, które nie mają ukończonych 16 lat pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostają (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona).
2. Uczestnictwo w Wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu na Imprezę, nabytego u podmiotów, których organizator wyznaczył (upoważnił/autoryzował) do dystrybucji tychże biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora. Bilet nabyty z naruszeniem powyższych postanowień może być unieważniony/uznany za nieważny przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno biletów wstępu na Imprezę od podmiotów nieupoważnionych przez Organizatora niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu/uczestnictwa na Wydarzenie lub wymiany biletu na identyfikator (o ile Organizator przewidzi wydawanie identyfikatorów) i wstępu/uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator informuje, iż bilety na Imprezę mogą być sprzedawane jako bilety personalizowane czyli zawierające Imię i nazwisko posiadacza biletu wskazane przez nabywcę biletu. W przypadku sprzedaży biletów spersonalizowanych Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na bilecie personalizowanym z danymi posiadacza biletu. Organizator zastrzega także, że w przypadku gdy dane zawarte na bilecie imiennym różnią się od danych posiadacza biletu, ma prawo odmówić takiej osobie uczestnictwa w Imprezie.
3. Na terenie Imprezy w obiekcie, w którym Impreza odbywa się (oraz na wybranym przez Organizatora terenie tegoż obiektu), mogą przebywać jedynie osoby z ważnym biletem wstępu na Imprezę, albo akredytacją obejmującą wstęp na teren Imprezy. Bilet wstępu na Imprezę upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy. W zależności od rodzaju Imprezy, bilet ten może podlegać wymianie na opaskę albo inne oznaczenie, które upoważnia do przebywania na terenie Imprezy w strefie wyznaczonej dla uczestników Wydarzenia.
4. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku właścicielowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
5. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna, uniemożliwiająca występ artysty oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy supportującego, posiadacz biletu wstępu na Imprezę będzie miał prawo do zwrotu tegoż biletu przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem kwoty, na którą ten bilet opiewa.

III. Zasady bezpieczeństwa:
1. Organizator zapewni Pracowników Ochrony i obsługi Imprezy.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Imprezy, zobligowane są stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń ochrony, obsługi obiektu i wydarzenia (w tym służb przewidzianych Ustawą).
3. Pracownicy Organizatora oraz Ochrony są uprawnieni (także przy użyciu środków technicznych) do:
a) sprawdzenia osób pod kątem posiadania biletu albo zaproszenia uprawniającego do uczestnictwa i przebywania na Imprezie,
b) odmowy wstępu na teren Imprezy posiadaczowi biletu, jeśli uznają to za konieczne – w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu, osobie z wyraźnymi objawami chorobowymi COVID 19 (silny kaszel, wysoka temperatura) niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas Imprezy, tj. przede wszystkim, gdy wg. Uznania Organizatora lub jego reprezentantów osoba zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
c) wezwania osób do opuszczenia terenu Imprezy w przypadku braku ważnego biletu wstępu na Imprezę albo zaproszenia,
d) legitymowania osób na obszarze chronionym w celu ustalenia ich tożsamości,
e) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji,
f) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2019.2418 t.j. z dnia 2019.12.17):
– w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w tej ustawie,
g) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
h) wydawanie poleceń do zachowania zgodnego z prawem osobom zakłócającym ład i porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy.
4. Zabrania się wnoszenia na terem Imprezy:
a) niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych,
b) butelek szklanych i butelek plastikowych o pojemności większej niż 500ml,
c) plecaków, toreb i torebek o rozmiarach większych niż format A4,
d) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, dopalaczy, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
e) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 dB,
f) aparatów fotograficznych i kamer z wymienną optyką, tabletów, laptopów, selfie stick’ów, a wszelkie zdjęcia, wykonywane przez uczestników Wydarzenia podczas jego trwania mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych (prywatny użytek); Ewentualne fotografowanie należy realizować w taki sposób, aby nie przeszkadzać osobom uczestniczącym w Wydarzeniu, w tym przede wszystkim nie dezorganizować/wypaczać/wpływać na przebieg Wydarzenia,
g) wskaźników laserowych,
h) flag i transparentów oraz innych materiałów zawierających treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym oraz demonstrującym poglądy o charakterze ideologicznym i politycznym,
i) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów asystujących po okazaniu przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień).
5. Podczas trwania Imprezy zabrania się:
a) wchodzenia i przebywania na terenie Imprezy osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne (metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej),
b) zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
c) rzucanie jakichkolwiek przedmiotów na terenie Imprezy,
d) rozniecania ognia, używania środków pirotechnicznych, itp.
e) naruszania nietykalności cielesnej Pracowników Ochrony i obsługi lub innych uczestników Imprezy,
f) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby, w przypadku popełniania czynu zabronionego,
g) używanie słownictwa powszechnie uważanego za wulgarne i obelżywe, śpiewania piosenek obscenicznych lub przyśpiewek klubów sportowych i znieważania jakichkolwiek osób,
h) wstępu na teren Imprezy oraz przebywania na nim osobom, które nie podporządkowują się postanowieniom niniejszego regulaminu, posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby lub napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe, dopalacze, swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych uczestników Imprezy, a także stwarzają zagrożenie dla ładu i porządku publicznego. Osoby wymienione w tym punkcie nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel,
i) wstępu na teren Imprezy osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków; Osoby wymienione w tym punkcie nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.
Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie albo przebywania na niej, osobom usuniętym z terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem, z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet wstępu na Imprezę.
6. Nie ma możliwości zajmowania miejsc, odmiennych niż te, które zostały wyznaczone w nabytym przez uczestnika bilecie wstępu na Imprezę. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających aktualnej, na daną Imprezę, akredytacji wydanej przez Organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do użytku Organizatora i wykonawców (ogólnie osób upoważnionych przez Organizatora).
7. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania i zbliżania się do elementów scenografii odgrodzonej barierkami/płotkami, sprzętu technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej (ogólnie infrastruktury Wydarzenia).
8. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa Imprezy, wszyscy jej uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze Wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy na podstawie aktualnej sytuacji organizacyjnej.

9. Organizator, ochrona, służby porządkowe i inne osoby upoważnione przez organizatora w razie nieprzestrzegania regulaminu mają prawo wyprosić uczestnika Imprezy lub go wyprowadzić.

10. Osoby przy których ujawnione będą środki odurzające, substancje psychotropowe, dopalacze, broń lub inne przedmioty, których posiadanie jest zabronione, zostaną ujęte i niezwłocznie przekazane funkcjonariuszom Policji.

11. W razie wypadku, zasłabnięcia osoby lub wystąpienia innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do Pracowników Ochrony, lub Pracowników Obsługi albo bezpośrednio do służb medycznych pełniących dyżur w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu na terenie Imprezy.

12. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy uczestnikami Imprezy należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Pracowników Ochrony, aby nie dopuścić do wystąpienia zdarzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego albo mienia.

13. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych osób, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również innych podmiotów oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

14. Osoby, które dopuściły się wyrządzenia szkody w mieniu/krzywdy, zobowiązane są do naprawienia szkody/krzywdy na zasadach ogólnych.

IV. Nagrywanie oraz fotografowanie Imprezy:
1. W trakcie Wydarzeń, bez zgody Organizatora, zabronione jest: wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie koncertu lub utrwalanie go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody Organizatora.
2. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do powyższego regulaminu, z terenu Imprezy/obiektu.
3. Do rejestrowania przebiegu Wydarzenia uprawnieni są reporterzy i dziennikarze, którzy otrzymali stosowną i aktualną akredytację prasową od Organizatora. Zasady rejestrowania, wykonywanie zdjęć tudzież nagrywania i utrwalania Imprezy, są ustalane z dziennikarzami i reporterami, bezpośrednio przed Wydarzeniem, przez Organizatora. Organizator informuje jednocześnie, że upoważnieni przez Organizatora dziennikarze/reporterzy będą realizowali wywiady z udziałem wybranych przez siebie uczestników Wydarzenia, za uprzednią ich zgodą. Każdy uczestnik decydując się na udział w Wydarzeniu i udzielając rejestrowanego wywiadu, wyraża każdorazowo zgodę tymże dziennikarzom/reporterom na powyższe utrwalenie i eksploatację własnego wizerunku. Powyższe dotyczy także osób pozostających pod opieką opiekunów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i innych wydarzeń w przyszłości, na potrzeby Organizatora oraz sponsorów/partnerów. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na zasadach przewidzianych przez prawo, szczególnie tych zasadach, odnoszących się do rozpowszechniania wizerunku na zdjęciach i/lub filmach (utwory audiowizualne) zamieszczanych w Internecie na portalach społecznościowych (wizerunek jako element tła/całości utrwalanego planu). Uczestnik Wydarzenia decydując się na udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie i eksploatację jego wizerunku zgodnie z powyższym, a tu w szczególności na polu eksploatacji utrwalenie i zwielokrotnienie, obrót egzemplarzami, nadanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do wizerunku dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wizerunek nie będzie podlegał specjalnemu przetworzeniu technicznemu w celu dokonania identyfikacji osoby.

V. Zasady związane z ograniczeniami, nakazami i zakazami obowiązującymi w okresie trwania stanu pandemii lub epidemii.
1. Zakup biletu/ów wstępu na każdą z Imprez organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia:
Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy nie miałem styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie znajduję się pod nadzorem epidemicznym PSSE. Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy moje dziecko/podopieczny/a, nie miało styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2, nie przebywa na kwarantannie oraz nie znajduje się pod nadzorem epidemicznym PSSE.
2. W sytuacji, kiedy w dniu rozpoczęcia u uczestnika występują symptomy i oznaki zarażenia wirusem SARS-CoV2, zobowiązany on jest do odstąpienia od uczestnictwa w Imprezie, aby nie zarazić innych osób. Powyższe stosuje się odpowiednio do osób mogących nadal zarażać, pomimo ustąpienia objawow zakażenia ww. wirusem.
3. Bezwzględnie każda osoba, która dokona zakupu biletu wstępu na Imprezę jest świadoma i akceptuje ewentualną możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV2 podczas trwania Imprezy. Osoba wchodząca na teren Imprezy zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora lub zarządcy obiektu, mających związek z ewentualnym zarażeniem się wirusem SARS-CoV2.
4. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania i przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i postanowień w związku z panującym okresem epidemii.
5. Zasady obowiązujące podczas Wydarzenia oraz obowiązki uczestników związane z ograniczeniami, nakazami i zakazami w okresie trwania stanu epidemii będą aktualizowane w Regulaminie Imprezy przed jej rozpoczęciem.
6. W przypadku konieczności zbierania przez Organizatora podstawowych danych osobowych wszystkich uczestników imprezy, pozwalających na późniejsze sprawne działanie, związane z ewentualnym informowaniem osób, co do sposobu postępowania, w przypadku pojawienia się na Imprezie osoby zarażonej wirusem SARS-CoV2. W zależności od sposobu przekazania danych administratorem danych osobowych będzie Organizator lub Bileteria przez, którą prowadzona będzie sprzedaż na Imprezę. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres 2 tygodni.
7. Uczestnik oświadcza, że podczas Imprez organizowanych w obecnym reżimie sanitarnym będzie wykonywał polecenia oficera ds. koronawirusa powołanego przez Organizatora.
8. W przypadku wystąpienia u uczestnika Wydarzenia objawów choroby COVID-19 w trakcie uczestnictwa w Wydarzeniu, uczestnik ten ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie przedstawiciela Organizatora, z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa w kwestii kontaktu osobistego, w tym z osobami trzecimi. Osoba ta, wraz z osobami towarzyszącymi, z którymi przybyła na Wydarzenie, opuści teren Wydarzenia w asyście przedstawiciela Organizatora.

VI. Postanowienia dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione na terenie, na którym odbywa się Impreza.
2. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Wydarzenia będą używane również światła stroboskopowe. Uczestnik, decydując się na wejście na teren Wydarzenia, deklaruje, że bierze udział w Wydarzeniu dobrowolnie.
3. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet.
Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej: https://www.dmagency.pl/regulaminy/
– u pracowników/osób wskazanych przez Organizatora.
Wszelkie inne zagadnienia nieporuszone w w/w Regulaminie reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz inne akty prawne, obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.