Regulaminy

I. Informacje podstawowe:
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firmę DM Agency, z siedzibą w Zaborzu, przy ul. Borowiec47 d, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-151-45-14 zwaną dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w przeprowadzanych imprezach oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem.

2. Osoby, które zdecydowały się na nabycie biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu zarówno Organizatora jak i Regulaminów obowiązujących na obiektach, na którym odbywać będą się Imprezy jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w wydarzeniach:
1. Na obszarze, na którym odbywa się impreza mogą przebywać oraz w niej uczestniczyć osoby, które w dniu imprezy mają ukończone 16 lat oraz osoby małoletnie, które nie mają ukończonych 16 lat pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostają (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona).
2. Uczestnictwo w wydarzenia odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu nabytego u podmiotów, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.

3. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza odbywa się mogą przebywać jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub akredytacją obejmującym wstęp na teren imprezy. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy. W zależności od rodzaju imprezy bilet ten może być wymieniony na opaskę lub inne oznaczenie, które upoważnia do przebywania na terenie imprezy w strefie wyznaczonej dla uczestników.

4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku właścicielowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

5. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ artysty oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy supportującego, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

III. Zasady bezpieczeństwa:
1. Organizator zapewni Pracowników Ochrony i obsługi imprezy.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, zobligowane są stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń ochrony, obsługi obiektu i wydarzenia.
3. Pracownicy Organizatora oraz Ochrony są uprawnieni (także przy użyciu środków technicznych) do:
a) sprawdzenie osób pod kątem posiadania biletu lub zaproszenia uprawniającego do uczestnictwa i przebywania na imprezie,
b) odmowy wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu jeśli uznają to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. Uznania Organizatora lub jego reprezentantów
c) wezwania osób do opuszczenia terenu imprezy w przypadku braku ważnego biletu lub zaproszenia,
d) legitymowania osób na obszarze chronionym w celu ustalenia ich tożsamości,
e) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji,
f) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418):
– w granicach chronionych obiektów i obszarów- w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,
g) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
h) wydawanie poleceń do zachowania zgodnego z prawem osobom zakłócającym ład i porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.
4. Zabrania się wnoszenia na terem imprezy:
a) niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
b) butelek szklanych i butelek plastikowych o pojemności większej niż 500ml,
c) plecaków, toreb i torebek o rozmiarach większych niż format A4,
d) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, dopalaczy, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
e) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 dB,
f) aparatów fotograficznych i kamer z wymienną optyką, tabletów, laptopów, selfie stick’ów,
g) wskaźników laserowych,
h) flag i transparentów oraz innych materiałów zawierających treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym oraz demonstrującym poglądy o charakterze ideologicznym i politycznym,
i) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów asystujących po okazaniu przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień).
5. Podczas trwania imprezy zabrania się:
a) wchodzenia i przebywania na terenie imprezy osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne (metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej),
b) zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
c) rzucanie jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
d) rozniecania ognia, używania środków pirotechnicznych, itp.
e) naruszania nietykalności cielesnej Pracowników Ochrony i obsługi lub innych uczestników imprezy,
f) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby, w przypadku popełniania czynu zabronionego ( poza maseczkami ochronnymi wymaganymi w związku z trwającym okresem pandemii/ epidemii ),
g) używanie słownictwa powszechnie uważanego za wulgarne i obelżywe, śpiewania piosenek obscenicznych lub przyśpiewek klubów sportowych i znieważania jakichkolwiek osób,
h) wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom, które nie podporządkowują się postanowieniom niniejszego regulaminu, posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby lub napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe, dopalacze, swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych uczestników imprezy, a także stwarzają zagrożenie dla ładu i porządku publicznego. Osoby wymienione w tym punkcie nie zostaną wpuszczone na teren imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.
i) wstępu na teren imprezy osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
6. Nie ma możliwości zajmowania miejsc, odmiennych niż te, które zostały wyznaczone w nabytym przez uczestnika bilecie. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnej, na daną imprezę, akredytacji wydanej przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
7. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania i zbliżania się do elementów scenografii odgrodzonej barierkami/płotkami, sprzętu technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

8. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa imprezy wszyscy jej uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia grzywny na uczestnika imprezy w wysokości nie niższej niż 2000zł w przypadku: -nie wykonywania poleceń porządkowego, ochroniarza, policję, medyka, strażaka lub przedstawiciela służb informacyjnych; -przebywania w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności; -posiadania lub wnoszenia napojów alkoholowych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia grzywny na uczestnika imprezy w wysokości nie niższej niż 120stawek dziennych w przypadku: -posiadania: broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów wybuchowych lub innych materiałów niebezpiecznych; -rzucania przedmiot, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócania przebiegu tej imprezy; -naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
11. Organizator, ochrona, służby porządkowe i inne osoby upoważnione przez organizatora w razie nieprzestrzegania regulaminu mają prawo wyprosić uczestnika imprezy lub go wyprowadzić.
12. Osoby przy których ujawnione będą środki odurzające, substancje psychotropowe, dopalacze, broń lub inne przedmioty, których posiadanie jest zabronione zostaną ujęte i niezwłocznie przekazane funkcjonariuszom Policji.
13. W razie wypadku, zasłabnięcia osoby lub wystąpienia innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do Pracowników Ochrony, lub Pracowników Obsługi albo bezpośrednio do służb medycznych pełniących dyżur w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu na terenie imprezy.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy uczestnikami imprezy należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Pracowników Ochrony aby nie dopuścić do wystąpienia zdarzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego albo mienia.
15. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych osób, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również innych podmiotów oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
16. Osoby, które dopuściły się wyrządzenia szkody w mieniu zobowiązane są do poniesienia kosztów związanych z doprowadzeniem zniszczonego mienia do stanu pierwotnego lub jego odkupienia.

IV. Nagrywanie oraz fotografowanie imprezy:

1. W trakcie wydarzeń bez zgody organizatora zabronione jest: wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie koncertu lub utrwalanie go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do powyższego regulaminu, z terenu imprezy/obiektu.

3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia, uprawnieni są reporterzy i dziennikarze, którzy otrzymali stosowną i aktualną akredytację prasową od Organizatora. Zasady rejestrowania, wykonywanie zdjęć, tudzież nagrywania i utrwalania imprezy są ustalane z dziennikarzami i reporterami, bezpośrednio przed wydarzeniem, przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zebranych materiałów. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

V. Zasady związane z ograniczeniami, nakazami i zakazami obowiązującymi w okresie trwania stanu pandemii lub epidemii.
1. Zakup biletu/ów na każdą z Imprez organizowanych przez DM Agency jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia:
Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy nie miałem styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie znajduję się pod nadzorem epidemicznym PSSE. Oświadczam iż według mojej najlepszej wiedzy moje dziecko/podopieczny/a, nie miało styczności z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2, nie przebywa na kwarantannie oraz nie znajduje się pod nadzorem epidemicznym PSSE.

2. W sytuacji kiedy po zakupie biletu wstępu na imprezę do czasu jej rozpoczęcia u uczestnika pojawią się symptomy i oznaki zarażenia wirusem SARS-CoV2, zobowiązany on jest do odstąpienia od uczestnictwa w imprezie, aby nie zarazić innych osób.

3. Bezwzględnie każda osoba, która dokona zakupu biletu na imprezę jest świadoma i akceptuje ewentualną możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV2 podczas trwania imprezy. Osoba wchodząca na teren imprezy zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora lub zarządcy obiektu, mających związek z ewentualnym zarażeniem się wirusem SARS-CoV2.

4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania i przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i postanowień w związku z panującym okresem epidemii.

5. Zasady obowiązujące podczas wydarzenia oraz obowiązki uczestników związane z ograniczeniami, nakazami i zakazami w okresie trwania stanu epidemii będą aktualizowane w regulaminie imprezy przed jej rozpoczęciem.

6. W przypadku konieczności zbierania przez Organizatora podstawowych danych osobowych wszystkich uczestników imprezy, pozwalających na późniejsze sprawne działanie, związane z ewentualnym informowaniem osób, co do sposobu postępowania, w przypadku pojawienia się na imprezie osoby zarażonej wirusem SARS-CoV2. W zależności od sposobu przekazania danych administratorem danych osobowych będzie Organizator lub Bileteria przez, którą prowadzona będzie sprzedaż na Imprezę. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres 2 tygodni.

7. Uczestnik oświadcza, że podczas imprez organizowanych w obecnym reżimie sanitarnym będzie wyposażony w maskę ochronną i będzie wykonywać polecenia oficera ds. koronawirusa powołanego przez organizatora.

VI. Postanowienia dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione na terenie, na którym odbywa się impreza.
2. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
3. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet.

Wszelkie inne zagadnienia nie poruszone w w/w regulaminie omawia Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych i pozostałe przepisy prawa polskiego.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn