REGULAMIN IMPREZ

REGULAMIN IMPREZ

I. Informacje podstawowe:
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firmę DM Agency, z siedzibą w Zaborzu, przy ul. Borowiec47 d, 32-600 Oświęcim, zwaną dalej Organizatorem.

2. Osoby, które zdecydowały się na nabycie biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w wydarzeniach:
1. Uczestnictwo w wydarzenia odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu nabytego u podmiotów, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.

2. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza odbywa się mogą przebywać jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub akredytacją obejmującym wstęp na teren imprezy.

3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku właścicielowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

4. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ artysty oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy supportującego, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

II. Zasady bezpieczeństwa:
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, zobligowane są stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń ochrony, obsługi obiektu i wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo:
– Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
– W przypadku jeśli impreza ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe.

3. Zabronione jest:
– wnoszenie na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
-wnoszenie na teren imprezy butelek szklanych i butelek plastikowych o pojemności większej niż 500ml,
-wnoszenie plecaków, toreb i torebek o rozmiarów większych niż fromat A4,
– wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
– wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej).
– zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
– Organizator, ochrona, służby porządkowe i inne osoby upoważnione przez organizatora w razie nieprzestrzeganiu regulaminu mają prawo wyprosić uczestnika imprezy lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.
– Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach.
– Nie ma możliwości zajmowania miejsc, odmiennych niż te, które zostały wyznaczone w nabytym przez uczestnika bilecie.
– Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
– Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnej, na daną imprezę, akredytacji wydanej przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
– obowiązuje całkowity zakaz naruszania i zbliżania się do elementów scenografii odgrodzonej barierkami/płotkami, sprzętu technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa imprezy wszyscy jej uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

5. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia grzywny na uczestnika imprezy w wysokości nie niższej niż 2000zł w przypadku: -nie wykonywania poleceń porządkowego, ochroniarza, policję, medyka, strażaka lub przedstawiciela służb informacyjnych; -przebywania w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności; -posiadania lub wnoszenia napojów alkoholowych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia grzywny na uczestnika imprezy w wysokości nie niższej niż 120stawek dziennych w przypadku: -posiadania: broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów wybuchowych lub innych materiałów niebezpiecznych; -rzucania przedmiot, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócania przebiegu tej imprezy; -naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

IV. Nagrywanie oraz fotografowanie imprezy:

1. W trakcie wydarzeń bez zgody organizatora zabronione jest: wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie koncertu lub utrwalanie go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do powyższego regulaminu, z terenu imprezy/obiektu.

3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia, uprawnieni są reporterzy i dziennikarze, którzy otrzymali stosowną i aktualną akredytację prasową od Organizatora. Zasady rejestrowania, wykonywanie zdjęć, tudzież nagrywania i utrwalania imprezy są ustalane z dziennikarzami i reporterami, bezpośrednio przed wydarzeniem, przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zebranych materiałów.

V. Pandemia Koronawirusa SARS-coV-2:
1. Biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez DM Agency uczestnik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy nie choruje na chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, ani nie występują u niego objawy powyższej choroby.

2. W razie wystąpienia objawów SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni od wydarzenia, na którym uczestnik był obecny, ten bezzwłocznie skontaktuje się z organizatorem imprezy.

3. Uczestnik oświadcza, że podczas imprez organizowanych w obecnym reżimie sanitarnym będzie wyposażony w maskę ochronną i będzie wykonywać polecenia oficera ds. koronawirusa powołanego przez organizatora.

Wszelkie inne zagadnienia nie poruszone w w/w regulaminie omawia Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.