REGULAMIN IMPREZ

I. Informacje podstawowe:
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firm臋 DM Agency, z siedzib膮 w Zaborzu, przy ul. Borowiec47 d, 32-600 O艣wi臋cim, NIP: 549-151-45-14 zwan膮 dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin zawiera og贸lne warunki uczestnictwa w przeprowadzanych imprezach oraz stanowi cz臋艣膰 umowy zawieranej pomi臋dzy Organizatorem, a uczestnikiem.

2. Osoby, kt贸re zdecydowa艂y si臋 na nabycie bilet贸w na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptuj膮 postanowienia regulaminu zar贸wno Organizatora jak i Regulamin贸w obowi膮zuj膮cych na obiektach, na kt贸rym odbywa膰 b臋d膮 si臋 Imprezy jak i przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego, oraz zobowi膮zuj膮 si臋 go przestrzega膰.

II. Uczestnictwo w wydarzeniach:
1. Na obszarze, na kt贸rym odbywa si臋 impreza mog膮 przebywa膰 oraz w niej uczestniczy膰 osoby, kt贸re w dniu imprezy maj膮 uko艅czone 16 lat oraz osoby ma艂oletnie, kt贸re nie maj膮 uko艅czonych 16 lat pod opiek膮 osoby doros艂ej i na wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 osoby doros艂ej, pod piecz膮 kt贸rej pozostaj膮 (opiekun prawny lub osoba przez niego upowa偶niona).
2. Uczestnictwo w wydarzenia odbywa si臋 na podstawie wa偶nego biletu wst臋pu nabytego u podmiot贸w, kt贸rych organizator wyznaczy艂 do dystrybucji bilet贸w, lub bilet贸w zakupionych bezpo艣rednio u Organizatora.

3. Na terenie imprezy i obiektu, w kt贸rym impreza odbywa si臋 mog膮 przebywa膰 jedynie osoby z wa偶nym biletem wst臋pu, lub akredytacj膮 obejmuj膮cym wst臋p na teren imprezy. Bilet upowa偶nia do jednorazowego wej艣cia na teren imprezy. W zale偶no艣ci od rodzaju imprezy bilet ten mo偶e by膰 wymieniony na opask臋 lub inne oznaczenie, kt贸re upowa偶nia do przebywania na terenie imprezy w strefie wyznaczonej dla uczestnik贸w.

4. Organizator ma prawo do odwo艂ania imprezy bez wcze艣niejszego uprzedzenia, z przyczyn, za kt贸re Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci. W takim przypadku w艂a艣cicielowi biletu przys艂uguj膮 uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

5. Organizator ma prawo zmieni膰 dat臋, program oraz miejsce imprezy z wa偶nych przyczyn, tj. og艂oszenie 偶a艂oby narodowej, niesprzyjaj膮ce warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce odbycie si臋 imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostaj膮ca poza odpowiedzialno艣ci膮 Organizatora obiektywna przyczyna uniemo偶liwiaj膮ca wyst臋p artysty oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest konieczno艣ci膮 zapewnienia bezpiecze艅stwa, zdrowia lub 偶ycia ludzi lub mienia lub konieczno艣ci zapewnienia niezak艂贸conego oraz komfortowego dla uczestnik贸w przebiegu imprezy. W takich okoliczno艣ciach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyj膮tkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowo艣ci) lub zmiany wykonawcy supportuj膮cego, posiadacz biletu b臋dzie mia艂 prawo do zwrotu biletu przed rozpocz臋ciem imprezy za zwrotem kwoty, na jak膮 bilet opiewa.

III. Zasady bezpiecze艅stwa:
1. Organizator zapewni Pracownik贸w Ochrony i obs艂ugi imprezy.
2. Wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie imprezy, zobligowane s膮 stosowa膰 si臋 do zasad bezpiecze艅stwa oraz polece艅 ochrony, obs艂ugi obiektu i wydarzenia.
3. Pracownicy Organizatora oraz Ochrony s膮 uprawnieni (tak偶e przy u偶yciu 艣rodk贸w technicznych) do:
a) sprawdzenie os贸b pod k膮tem posiadania biletu lub zaproszenia uprawniaj膮cego do uczestnictwa i przebywania na imprezie,
b) odmowy wst臋pu na teren imprezy posiadaczowi biletu je艣li uznaj膮 to za konieczne, a w szczeg贸lno艣ci w przypadku naruszenia regulaminu, niew艂a艣ciwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. Uznania Organizatora lub jego reprezentant贸w
c) wezwania os贸b do opuszczenia terenu imprezy w przypadku braku wa偶nego biletu lub zaproszenia,
d) legitymowania os贸b na obszarze chronionym w celu ustalenia ich to偶samo艣ci,
e) uj臋cia w granicach obszar贸w lub obiekt贸w chronionych lub poza ich granicami os贸b stwarzaj膮cych w spos贸b oczywisty bezpo艣rednie zagro偶enie 偶ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak偶e chronionego mienia, w celu niezw艂ocznego oddania tych os贸b w r臋ce Policji,
f) u偶ycia lub wykorzystania 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego, o kt贸rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o 艣rodkach przymusu bezpo艣redniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418):
– w granicach chronionych obiekt贸w i obszar贸w- w przypadkach, o kt贸rych mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,
g) przegl膮dania zawarto艣ci baga偶y i odzie偶y os贸b w przypadku uzasadnionego podejrzenia, 偶e osoby te wnosz膮 lub posiadaj膮 bro艅 paln膮 lub inne niebezpieczne przedmioty, materia艂y wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materia艂y po偶arowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 艣rodki odurzaj膮ce lub substancje psychotropowe,
h) wydawanie polece艅 do zachowania zgodnego z prawem osobom zak艂贸caj膮cym 艂ad i porz膮dek publiczny lub zachowuj膮cym si臋 niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a w przypadku niewykonania tych polece艅, wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.
4. Zabrania si臋 wnoszenia na terem imprezy:
a) niebezpiecznych przedmiot贸w, kt贸re mog膮 stanowi膰 zagro偶enie dla innych.
b) butelek szklanych i butelek plastikowych o pojemno艣ci wi臋kszej ni偶 500ml,
c) plecak贸w, toreb i torebek o rozmiarach wi臋kszych ni偶 format A4,
d) napoj贸w alkoholowych, 艣rodk贸w odurzaj膮cych lub substancji psychotropowych, dopalaczy, materia艂贸w wybuchowych, wyrob贸w pirotechnicznych, materia艂贸w po偶arowo niebezpiecznych jak r贸wnie偶 wnoszenie opakowa艅 szklanych.
e) urz膮dze艅 do wytwarzania ha艂asu (fali d藕wi臋kowej) o nat臋偶eniu powy偶ej 70 dB,
f) aparat贸w fotograficznych i kamer z wymienn膮 optyk膮, tablet贸w, laptop贸w, selfie stick鈥櫭硍,
g) wska藕nik贸w laserowych,
h) flag i transparent贸w oraz innych materia艂贸w zawieraj膮cych tre艣ci o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym oraz demonstruj膮cym pogl膮dy o charakterze ideologicznym i politycznym,
i) wprowadzania zwierz膮t (za wyj膮tkiem ps贸w asystuj膮cych po okazaniu przez osob臋 niepe艂nosprawn膮 certyfikatu potwierdzaj膮cego status psa asystuj膮cego i za艣wiadczenia o wykonaniu wymaganych szczepie艅).
5. Podczas trwania imprezy zabrania si臋:
a) wchodzenia i przebywania na terenie imprezy osobom, kt贸rych ubi贸r narusza dobre obyczaje, jego elementy s膮 niebezpieczne (metalowe okucia obuwia, oraz nosz膮 znamiona akcji reklamowej),
b) zabronione jest palenie wyrob贸w tytoniowych lub elektronicznych papieros贸w w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
c) rzucanie jakichkolwiek przedmiot贸w na terenie imprezy,
d) rozniecania ognia, u偶ywania 艣rodk贸w pirotechnicznych, itp.
e) naruszania nietykalno艣ci cielesnej Pracownik贸w Ochrony i obs艂ugi lub innych uczestnik贸w imprezy,
f) u偶ywania element贸w odzie偶y lub przedmiot贸w do zakrycia twarzy, celem uniemo偶liwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby, w przypadku pope艂niania czynu zabronionego ( poza maseczkami ochronnymi wymaganymi w zwi膮zku z trwaj膮cym okresem pandemii/ epidemii ),
g) u偶ywanie s艂ownictwa powszechnie uwa偶anego za wulgarne i obel偶ywe, 艣piewania piosenek obscenicznych lub przy艣piewek klub贸w sportowych i zniewa偶ania jakichkolwiek os贸b,
h) wst臋pu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom, kt贸re nie podporz膮dkowuj膮 si臋 postanowieniom niniejszego regulaminu, posiadaj膮 bro艅 paln膮 lub inne niebezpieczne przedmioty, materia艂y wybuchowe, wyroby lub napoje alkoholowe, 艣rodki odurzaj膮ce, substancje psychotropowe, dopalacze, swoim zachowaniem stwarzaj膮 zagro偶enie dla 偶ycia i zdrowia swojego lub innych uczestnik贸w imprezy, a tak偶e stwarzaj膮 zagro偶enie dla 艂adu i porz膮dku publicznego. Osoby wymienione w tym punkcie nie zostan膮 wpuszczone na teren imprezy lub zostan膮 z niego wydalone bez prawa 偶膮dania zwrotu koszt贸w poniesionych na ten cel.
i) wst臋pu na teren imprezy osobom znajduj膮cym si臋 pod widocznym wp艂ywem alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, substancji psychotropowych lub innych podobnie dzia艂aj膮cych 艣rodk贸w.
6. Nie ma mo偶liwo艣ci zajmowania miejsc, odmiennych ni偶 te, kt贸re zosta艂y wyznaczone w nabytym przez uczestnika bilecie. Obowi膮zuje ca艂kowity zakaz dostawiania miejsc, w przej艣ciach, czy te偶 stania w przej艣ciach, drogach ewakuacyjnych. Obowi膮zuje ca艂kowity zakaz wst臋pu dla os贸b nie posiadaj膮cych aktualnej, na dan膮 imprez臋, akredytacji wydanej przez organizatora: na scen臋, zaplecze, pomieszcze艅 technicznych, backstage, garder贸b i innych pomieszcze艅 przeznaczonych do u偶ytku organizatora i wykonawc贸w.
7. Obowi膮zuje ca艂kowity zakaz naruszania i zbli偶ania si臋 do element贸w scenografii odgrodzonej barierkami/p艂otkami, sprz臋tu technicznego, aparatury nag艂a艣niaj膮cej oraz o艣wietleniowej.

8. Ze wzgl臋du na zachowanie zasad bezpiecze艅stwa imprezy wszyscy jej uczestnicy s膮 bezwzgl臋dnie zobowi膮zani do stosowania si臋 do polece艅 oraz uwag ca艂ego personelu pracuj膮cego przy obs艂udze wydarzenia. Personel i obs艂uga maj膮 prawo wydawa膰 bie偶膮ce zakazy w oparciu o aktualn膮 sytuacj臋 organizacyjn膮.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do na艂o偶enia grzywny na uczestnika imprezy w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 2000z艂 w przypadku: -nie wykonywania polece艅 porz膮dkowego, ochroniarza, policj臋, medyka, stra偶aka lub przedstawiciela s艂u偶b informacyjnych; -przebywania w miejscu nie przeznaczonym dla publiczno艣ci; -posiadania lub wnoszenia napoj贸w alkoholowych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do na艂o偶enia grzywny na uczestnika imprezy w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 120stawek dziennych w przypadku: -posiadania: broni, wyrob贸w pirotechnicznych, materia艂贸w po偶arowo niebezpiecznych, materia艂贸w wybuchowych lub innych materia艂贸w niebezpiecznych; -rzucania przedmiot, mog膮cych stanowi膰 zagro偶enie dla 偶ycia, zdrowia lub bezpiecze艅stwa os贸b przebywaj膮cych na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa si臋 impreza masowa, albo w inny, r贸wnie niebezpieczny spos贸b zak艂贸cania przebiegu tej imprezy; -naruszenia nietykalno艣ci cielesnej cz艂onka s艂u偶by porz膮dkowej lub s艂u偶by informacyjnej.
11. Organizator, ochrona, s艂u偶by porz膮dkowe i inne osoby upowa偶nione przez organizatora w razie nieprzestrzegania regulaminu maj膮 prawo wyprosi膰 uczestnika imprezy lub go wyprowadzi膰.
12. Osoby przy kt贸rych ujawnione b臋d膮 艣rodki odurzaj膮ce, substancje psychotropowe, dopalacze, bro艅 lub inne przedmioty, kt贸rych posiadanie jest zabronione zostan膮 uj臋te i niezw艂ocznie przekazane funkcjonariuszom Policji.
13. W razie wypadku, zas艂abni臋cia osoby lub wyst膮pienia innych dolegliwo艣ci zdrowotnych nale偶y zg艂osi膰 si臋 do Pracownik贸w Ochrony, lub Pracownik贸w Obs艂ugi albo bezpo艣rednio do s艂u偶b medycznych pe艂ni膮cych dy偶ur w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu na terenie imprezy.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomi臋dzy uczestnikami imprezy nale偶y o tym fakcie niezw艂ocznie poinformowa膰 Pracownik贸w Ochrony aby nie dopu艣ci膰 do wyst膮pienia zdarzenia zagro偶enia dla 偶ycia i zdrowia ludzkiego albo mienia.
15. Uczestnicy imprezy s膮 zobowi膮zani do szanowania mienia innych os贸b, wszelkich urz膮dze艅 i instalacji technicznych oraz mienia stanowi膮cego w艂asno艣膰 organizatora jak r贸wnie偶 innych podmiot贸w oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
16. Osoby, kt贸re dopu艣ci艂y si臋 wyrz膮dzenia szkody w mieniu zobowi膮zane s膮 do poniesienia koszt贸w zwi膮zanych z doprowadzeniem zniszczonego mienia do stanu pierwotnego lub jego odkupienia.

IV. Nagrywanie oraz fotografowanie imprezy:

1. W trakcie wydarze艅 bez zgody organizatora zabronione jest: wykonywanie zdj臋膰, rejestrowanie, nagrywanie koncertu lub utrwalanie go jak膮kolwiek metod膮, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania si臋 do powy偶szego zakazu, s艂u偶by porz膮dkowe lub obs艂uga obiektu mog膮 wyprosi膰 osob臋, kt贸ra nie stosuje si臋 do powy偶szego regulaminu, z terenu imprezy/obiektu.

3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia, uprawnieni s膮 reporterzy i dziennikarze, kt贸rzy otrzymali stosown膮 i aktualn膮 akredytacj臋 prasow膮 od Organizatora. Zasady rejestrowania, wykonywanie zdj臋膰, tudzie偶 nagrywania i utrwalania imprezy s膮 ustalane z dziennikarzami i reporterami, bezpo艣rednio przed wydarzeniem, przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo mo偶liwo艣ci rejestracji ca艂o艣ci imprezy oraz jej przygotowa艅 wszelkimi mo偶liwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mog膮 zosta膰 nagrani tak偶e uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyra偶aj膮 zgod臋 kupuj膮c bilet na wydarzenie. Organizatorowi przys艂uguje pe艂ne prawo wykorzystania zebranych materia艂贸w. Zgoda udzielona jest na czas nieokre艣lony i bez ogranicze艅 terytorialnych. Zgoda obejmuje r贸wnie偶 rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materia艂贸w marketingowych, reporta偶y oraz informacji dotycz膮cych imprezy.

V. Zasady zwi膮zane z ograniczeniami, nakazami i zakazami obowi膮zuj膮cymi w okresie trwania stanu pandemii lub epidemii.
1. Zakup biletu/贸w na ka偶d膮 z Imprez organizowanych przez DM Agency jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem nast臋puj膮cego o艣wiadczenia:
O艣wiadczam, i偶 wed艂ug mojej najlepszej wiedzy nie mia艂em styczno艣ci z osob膮 zaka偶on膮 wirusem SARS-CoV2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie znajduj臋 si臋 pod nadzorem epidemicznym PSSE. O艣wiadczam i偶 wed艂ug mojej najlepszej wiedzy moje dziecko/podopieczny/a, nie mia艂o styczno艣ci z osob膮 zaka偶on膮 wirusem SARS-CoV2, nie przebywa na kwarantannie oraz nie znajduje si臋 pod nadzorem epidemicznym PSSE.

2. W sytuacji kiedy po zakupie biletu wst臋pu na imprez臋 do czasu jej rozpocz臋cia u uczestnika pojawi膮 si臋 symptomy i oznaki zara偶enia wirusem SARS-CoV2, zobowi膮zany on jest do odst膮pienia od uczestnictwa w imprezie, aby nie zarazi膰 innych os贸b.

3. Bezwzgl臋dnie ka偶da osoba, kt贸ra dokona zakupu biletu na imprez臋 jest 艣wiadoma i akceptuje ewentualn膮 mo偶liwo艣膰 zara偶enia si臋 wirusem SARS-CoV2 podczas trwania imprezy. Osoba wchodz膮ca na teren imprezy zrzeka si臋 jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do organizatora lub zarz膮dcy obiektu, maj膮cych zwi膮zek z ewentualnym zara偶eniem si臋 wirusem SARS-CoV2.

4. Ka偶dy uczestnik imprezy zobowi膮zany jest do bezwzgl臋dnego stosowania i przestrzegania aktualnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w i postanowie艅 w zwi膮zku z panuj膮cym okresem epidemii.

5. Zasady obowi膮zuj膮ce podczas wydarzenia oraz obowi膮zki uczestnik贸w zwi膮zane z ograniczeniami, nakazami i zakazami w okresie trwania stanu epidemii b臋d膮 aktualizowane w regulaminie imprezy przed jej rozpocz臋ciem.

6. W przypadku konieczno艣ci zbierania przez Organizatora podstawowych danych osobowych wszystkich uczestnik贸w imprezy, pozwalaj膮cych na p贸藕niejsze sprawne dzia艂anie, zwi膮zane z ewentualnym informowaniem os贸b, co do sposobu post臋powania, w przypadku pojawienia si臋 na imprezie osoby zara偶onej wirusem SARS-CoV2. W zale偶no艣ci od sposobu przekazania danych administratorem danych osobowych b臋dzie Organizator lub Bileteria przez, kt贸r膮 prowadzona b臋dzie sprzeda偶 na Imprez臋. Dane osobowe, b臋d膮 przechowywane przez okres 2 tygodni.

7. Uczestnik o艣wiadcza, 偶e podczas imprez organizowanych w obecnym re偶imie sanitarnym b臋dzie wyposa偶ony w mask臋 ochronn膮 i b臋dzie wykonywa膰 polecenia oficera ds. koronawirusa powo艂anego przez organizatora.

VI. Postanowienia dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione na terenie, na kt贸rym odbywa si臋 impreza.
2. Uczestnik mo偶e by膰 nara偶ony na ci膮g艂e przebywanie w strefie nat臋偶enia d藕wi臋k贸w mog膮cych spowodowa膰 uszkodzenie s艂uchu.
3. Odsprzeda偶 lub pr贸ba odsprzeda偶y w cenie wy偶szej ni偶 wydrukowana lub u偶ycie w nieautoryzowanej promocji uniewa偶nia bilet.

Wszelkie inne zagadnienia nie poruszone w w/w regulaminie omawia Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpiecze艅stwie imprez masowych i pozosta艂e przepisy prawa polskiego.