REGULAMIN IMPREZ

REGULAMIN IMPREZ

I. Informacje podstawowe:
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firm臋 DM Agency, z siedzib膮 w Zaborzu, przy ul. Borowiec47 d, 32-600 O艣wi臋cim, zwan膮 dalej Organizatorem.

2. Osoby, kt贸re zdecydowa艂y si臋 na nabycie bilet贸w na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptuj膮 postanowienia regulaminu, oraz zobowi膮zuj膮 si臋 go przestrzega膰.

II. Uczestnictwo w wydarzeniach:
1. Uczestnictwo w wydarzenia odbywa si臋 na podstawie wa偶nego biletu wst臋pu nabytego u podmiot贸w, kt贸rych organizator wyznaczy艂 do dystrybucji bilet贸w, lub bilet贸w zakupionych bezpo艣rednio u Organizatora.

2. Na terenie imprezy i obiektu, w kt贸rym impreza odbywa si臋 mog膮 przebywa膰 jedynie osoby z wa偶nym biletem wst臋pu, lub akredytacj膮 obejmuj膮cym wst臋p na teren imprezy.

3. Organizator ma prawo do odwo艂ania imprezy bez wcze艣niejszego uprzedzenia, z przyczyn, za kt贸re Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci. W takim przypadku w艂a艣cicielowi biletu przys艂uguj膮 uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

4. Organizator ma prawo zmieni膰 dat臋, program oraz miejsce imprezy z wa偶nych przyczyn, tj. og艂oszenie 偶a艂oby narodowej, niesprzyjaj膮ce warunki atmosferyczne uniemo偶liwiaj膮ce odbycie si臋 imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostaj膮ca poza odpowiedzialno艣ci膮 Organizatora obiektywna przyczyna uniemo偶liwiaj膮ca wyst臋p artysty oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest konieczno艣ci膮 zapewnienia bezpiecze艅stwa, zdrowia lub 偶ycia ludzi lub mienia lub konieczno艣ci zapewnienia niezak艂贸conego oraz komfortowego dla uczestnik贸w przebiegu imprezy. W takich okoliczno艣ciach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyj膮tkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowo艣ci) lub zmiany wykonawcy supportuj膮cego, posiadacz biletu b臋dzie mia艂 prawo do zwrotu biletu przed rozpocz臋ciem imprezy za zwrotem kwoty, na jak膮 bilet opiewa.

II. Zasady bezpiecze艅stwa:
1. Wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie imprezy, zobligowane s膮 stosowa膰 si臋 do zasad bezpiecze艅stwa oraz polece艅 ochrony, obs艂ugi obiektu i wydarzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo:
– Odm贸wi膰 wst臋pu na teren imprezy posiadaczowi biletu je艣li uzna to za konieczne, a w szczeg贸lno艣ci w przypadku naruszenia regulaminu, niew艂a艣ciwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentant贸w.
鈥 W przypadku je艣li impreza ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione s艂u偶by porz膮dkowe.

3. Zabronione jest:
鈥 wnoszenie na teren imprezy niebezpiecznych przedmiot贸w, kt贸re mog膮 stanowi膰 zagro偶enie dla innych.
-wnoszenie na teren imprezy butelek szklanych i butelek plastikowych o pojemno艣ci wi臋kszej ni偶 500ml,
-wnoszenie plecak贸w, toreb i torebek o rozmiar贸w wi臋kszych ni偶 fromat A4,
鈥 wnoszenie napoj贸w alkoholowych , 艣rodk贸w odurzaj膮cych lub substancji psychotropowych, materia艂贸w wybuchowych, wyrob贸w pirotechnicznych, materia艂贸w po偶arowo niebezpiecznych jak r贸wnie偶 wnoszenie opakowa艅 szklanych.
鈥 wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom kt贸rych ubi贸r narusza dobre obyczaje , jego elementy s膮 niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz nosz膮 znamiona akcji reklamowej).
鈥 zabronione jest palenie wyrob贸w tytoniowych lub elektronicznych papieros贸w.
鈥 Organizator, ochrona, s艂u偶by porz膮dkowe i inne osoby upowa偶nione przez organizatora w razie nieprzestrzeganiu regulaminu maj膮 prawo wyprosi膰 uczestnika imprezy lub w najgorszym wypadku wyprowadzi膰.
鈥 Uczestnicy imprezy zobowi膮zani s膮 do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach.
鈥 Nie ma mo偶liwo艣ci zajmowania miejsc, odmiennych ni偶 te, kt贸re zosta艂y wyznaczone w nabytym przez uczestnika bilecie.
鈥 Obowi膮zuje ca艂kowity zakaz dostawiania miejsc, w przej艣ciach, czy te偶 stania w przej艣ciach, drogach ewakuacyjnych.
鈥 Obowi膮zuje ca艂kowity zakaz wst臋pu dla os贸b nie posiadaj膮cych aktualnej, na dan膮 imprez臋, akredytacji wydanej przez organizatora: na scen臋, zaplecze, pomieszcze艅 technicznych, backstage, garder贸b i innych pomieszcze艅 przeznaczonych do u偶ytku organizatora i wykonawc贸w.
鈥 obowi膮zuje ca艂kowity zakaz naruszania i zbli偶ania si臋 do element贸w scenografii odgrodzonej barierkami/p艂otkami, sprz臋tu technicznego, aparatury nag艂a艣niaj膮cej oraz o艣wietleniowej.

4. Ze wzgl臋du na zachowanie zasad bezpiecze艅stwa imprezy wszyscy jej uczestnicy s膮 bezwzgl臋dnie zobowi膮zani do stosowania si臋 do polece艅 oraz uwag ca艂ego personelu pracuj膮cego przy obs艂udze wydarzenia. Personel i obs艂uga maj膮 prawo wydawa膰 bie偶膮ce zakazy w oparciu o aktualn膮 sytuacj臋 organizacyjn膮.

5. Bilet wst臋pu traci wa偶no艣膰 w momencie opuszczenia obiektu i nie upowa偶nia do ponownego wej艣cia na teren obiektu/ imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do na艂o偶enia grzywny na uczestnika imprezy w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 2000z艂 w przypadku: -nie wykonywania polece艅 porz膮dkowego, ochroniarza, policj臋, medyka, stra偶aka lub przedstawiciela s艂u偶b informacyjnych; -przebywania w miejscu nie przeznaczonym dla publiczno艣ci; -posiadania lub wnoszenia napoj贸w alkoholowych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do na艂o偶enia grzywny na uczestnika imprezy w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 120stawek dziennych w przypadku: -posiadania: broni, wyrob贸w pirotechnicznych, materia艂贸w po偶arowo niebezpiecznych, materia艂贸w wybuchowych lub innych materia艂贸w niebezpiecznych; -rzucania przedmiot, mog膮cych stanowi膰 zagro偶enie dla 偶ycia, zdrowia lub bezpiecze艅stwa os贸b przebywaj膮cych na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa si臋 impreza masowa, albo w inny, r贸wnie niebezpieczny spos贸b zak艂贸cania przebiegu tej imprezy; -naruszenia nietykalno艣ci cielesnej cz艂onka s艂u偶by porz膮dkowej lub s艂u偶by informacyjnej.

IV. Nagrywanie oraz fotografowanie imprezy:

1. W trakcie wydarze艅 bez zgody organizatora zabronione jest: wykonywanie zdj臋膰, rejestrowanie, nagrywanie koncertu lub utrwalanie go jak膮kolwiek metod膮, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania si臋 do powy偶szego zakazu, s艂u偶by porz膮dkowe lub obs艂uga obiektu mog膮 wyprosi膰 osob臋, kt贸ra nie stosuje si臋 do powy偶szego regulaminu, z terenu imprezy/obiektu.

3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia, uprawnieni s膮 reporterzy i dziennikarze, kt贸rzy otrzymali stosown膮 i aktualn膮 akredytacj臋 prasow膮 od Organizatora. Zasady rejestrowania, wykonywanie zdj臋膰, tudzie偶 nagrywania i utrwalania imprezy s膮 ustalane z dziennikarzami i reporterami, bezpo艣rednio przed wydarzeniem, przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo mo偶liwo艣ci rejestracji ca艂o艣ci imprezy oraz jej przygotowa艅 wszelkimi mo偶liwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mog膮 zosta膰 nagrani tak偶e uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyra偶aj膮 zgod臋 kupuj膮c bilet na wydarzenie. Organizatorowi przys艂uguje pe艂ne prawo wykorzystania zebranych materia艂贸w.

V. Pandemia Koronawirusa SARS-coV-2:
1. Bior膮c udzia艂 w wydarzeniach organizowanych przez DM Agency uczestnik o艣wiadcza, 偶e wed艂ug jego najlepszej wiedzy nie choruje na chorob臋 wywo艂an膮 koronawirusem SARS-CoV-2, ani nie wyst臋puj膮 u niego objawy powy偶szej choroby.

2. W razie wyst膮pienia objaw贸w SARS-CoV-2 w ci膮gu 14 dni od wydarzenia, na kt贸rym uczestnik by艂 obecny, ten bezzw艂ocznie skontaktuje si臋 z organizatorem imprezy.

3. Uczestnik o艣wiadcza, 偶e podczas imprez organizowanych w obecnym re偶imie sanitarnym b臋dzie wyposa偶ony w mask臋 ochronn膮 i b臋dzie wykonywa膰 polecenia oficera ds. koronawirusa powo艂anego przez organizatora.

Wszelkie inne zagadnienia nie poruszone w w/w regulaminie omawia Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpiecze艅stwie imprez masowych.